LES VITAMINES                           RESULTATS ONLINE   

Les vitamines són substàncies orgàniques considerades com nutrients perquè l'organisme les necessita per poder aprofitar altres nutrients, participant en els processos metabòlics de l'organisme, totes té un paper metabòlic específic. 
.

Les vitamines s'han d'obtenir dels aliments, ja que l'organisme és incapaç de sintetitzar, amb excepció de la vitamina D, i algunes poden formar-se per la flora intestinal, o sintetitzarse en el fetge a través dels seus precursors (p.e. els carotens, i 
la vitamina A).

Un cop ingerida amb l'aliment és absorbida a l'intestí, transportada a una cèl.lula i assimilada al seu interior. Hi ha vitamines que es transformen en coenzims, com la vitamina B i la majoria de les hidrosolubles, a excepció de la C. 
Altres vitamines tenen altres maneres d'actuació.

Són responsables d'importants processos biològics, producció del pigment visual, necessàries per a la producció de protrombina, ossificació o funcionen com antioxidants. 

Les vitamines no generen energia. Les seves mancances o excessos originen trastorns i patologies concretes.

Es pot fer una classificació d'elles, depenent de la seva solubilitat.

Les vitamines A, D, E i K són liposolubles, s'absorbeixen en el nostre organisme amb l'ajuda dels greixos, i les vitamines del grup B i C són hidrosolubles, no necessiten greix per a la seva absorció.