Té la resistina influència sobre la insulina?

 
L'obesitat és un problema de salut a tot el món directament vinculada a diverses malalties com la hipertensió i la diabetis tipus 2.

La Resistina és una hormona rica en cisteïna secretada principalment per teixit adipós i es pot formar una relació bioquímica entre l'obesitat i la diabetis tipus 2.

S'ha informat que la insulina és inhibida per la resistina a nivell d'ARNm a 3T3-L1.

Té la resistina tenir un paper en la resistència a la insulina? És la insulina la principal reguladora de la resistina? Un article d'investigació que es publicà el 07 gener 2008 al World Journal of Gastroenterology (volum 14, número 1) s'aborden aquestes qüestions.

L'equip d'investigació dirigit pel doctor Guo Xi - Rong estudiar l'acció in vitro la resistina i la secreció de resistina. A més d'això, induïda per la dieta rates obeses van ser utilitzats per estudiar la relació entre la insulina, la resistina i la resistència a la insulina.

Un dels resultats reportats pels investigadors va ser l'expressió i secreció de resistina s'ha millorat durant la diferenciació de pre-adipòcits 3T3-L1, la insulina inhibeix l'expressió de resistina i la secreció.

La insulina no dóna suport al paper de la resistina en la resistència a la insulina.

El resultat va mostrar la resistina indueix resistència a la insulina cel lular en hepatòcits H4IIE i L6 mioblasts de rata.

La resistina sèrum es correlaciona negativament amb la sensibilitat a la insulina, però no la insulina en sèrum en rates induïda per la dieta de l'obesitat.

Els resultats d'aquest estudi suggereixen que la insulina inhibeix la secreció de la resistina i la resistina indueix sensibilitat a la insulina.

En l'estudi in vivo demostra la resistina sèrica correlacionada en la rata a sensibilitat a la insulina, de manera que la insulina no és la principal reguladora de la resistina.FONT: http://www.scientistlive.com/European-Science-News/Process_Technology/Does_insulin_influence_resistin?/19592/